Regulamin sklepu

§ 1

Słownik pojęć

Sprzedawca – „ORNAMENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Borowa 17, 05-506 Wilcza Góra, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dla m. st. Warszawy pod numerem 0000019761, NIP: 5210122114, REGON: 002035706, kapitał zakładowy: 280 000,00 zł.

Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.odczasudoczasu.pl.

Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

Regulamin – niniejszy regulamin.

Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności zegarki.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

Biuletyn – elektroniczna forma biuletynu rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Kupujących oraz innych użytkowników Sklepu.

§ 2

Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się w Sklepie oraz zasady korzystania ze Sklepu.

Do zawarcia umowy sprzedaży oraz korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

Wszystkie Towary prezentowane na stronie Sklepu są fabrycznie nowe i wolne od wad.

Ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Informacje o dostępności i przewidywanym terminie dostawy uwidocznione są na kartach poszczególnych Towarów.

Sprzedawca dopuszcza możliwość negocjacji cen. Szczegóły uzyskać można telefonicznie pod numerem 532 506 467 bądź za pośrednictwem poczty e-mail: promocja@zegarki.info.pl.

Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem Sklepu na terenie Polski. Sprzedawca umożliwia również wysyłki zagraniczne, które są realizowane wyłącznie przez firmę kurierską.

Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

W celu pełnego korzystania ze wszystkich możliwości Sklepu (w tym m. in. uzyskiwania rabatów), Kupujący może dokonać Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest jednorazowa i nie jest konieczna do składania Zamówień w Sklepie. Kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania Kupującego do serwisu Sklepu.

Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Kupującego, uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Kupujący i obciążają go osobiście.

Sprzedawca może porozumiewać się Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez pocztę e-mail (info@zegarki.info.pl), formularz kontaktowy (www.e-zegarki.info.pl/pl/contact), telefonicznie (532 506 467), faksem (22 222 03 06) oraz osobiście i pisemnie listem na adres salonu Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, 02-722 Warszawa (Galeria Ursynów).

Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Kupującego.

Informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Wypełniając interaktywny formularz Zamówienia lub składając Zamówienie w inny sposób Kupujący składa ofertę kupna określonego Towaru.Oferta Kupującego jest wiążąca w chwili składania Zamówienia.

§ 3

Składanie Zamówień

Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz Zamówienia (dodając wybrany Towar poprzez ikonę „Kup teraz” i wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane na stronie komunikaty i informacje, aż do kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”).

Po złożeniu Zamówienia poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje:

 1. e-mail zawierający wszystkie istotne warunki Zamówienia – wraz z linkiem, którego kliknięcie jest niezbędnym elementem potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Kupującego,
 2. w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, zawierającą wszystkie istotne warunki umowy sprzedaży, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów,
 3. w terminie 3 dni roboczych e-mail potwierdzający wysłanie przez Sprzedawcę zamówionego Towaru.

Anulowanie lub modyfikacja Zamówienia jest możliwa przez Kupującego do czasu wysłania przez Sprzedawcę e-maila, potwierdzającego fakt wysłania złożonego Zamówienia bądź w przypadku odbioru osobistego do chwili odbioru. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą najszybciej jak to jest możliwe. Nie narusza to w żaden sposób praw Konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 1. przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 37 1030 0019 0109 8530 0042 1116 (Citibank – Bank Handlowy o/Warszawa),
 2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych DotPay (Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl),
 3. kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w salonie Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, 02-722 Warszawa (Galeria Ursynów),
 4. gotówką za pobraniem do rąk kuriera/listonosza lub przy odbiorze osobistym w salonie Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, 02-722 Warszawa (Galeria Ursynów),
 5. ratalnie za pośrednictwem banku Credit Agricole Bank Polska S.A.,
 6. za pośrednictwem płatności elektronicznych iMoje.

Kupujący dokonujący zapłaty przelewem, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych raz osobiście w salonie Sprzedawcy powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 10 dni roboczych od otrzymania informacji określonej zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 2 Regulaminu. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem osobistego odbioru Towaru, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0,00 zł). Koszty dostawy zegarków ponosi Sprzedawca; dotyczy to wyłącznie dostawy na terenie Polski. Szczegóły dotyczące dostawy Towarów znajdują się w zakładce „Koszty dostawy”.

§ 4

Realizacja Zamówień

Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji).

Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

Sprzedawca realizuje dostawę Towarów na terenie Polski poprzez:

W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia Zamówienia. Jeśli Zamówienia nie będzie można potwierdzić w terminie 5 (pięciu) dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

Sprzedawca zastrzega, że warunkiem realizacji umowy sprzedaży może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty (zadatku) o wartości do 20 % zamawianego Towaru.

Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia do realizacji; w przypadku Zamówień płatnych przelewem i za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – następuje to nie wcześniej niż po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Sprzedawcy.

Realizacja Zamówienia złożonego w dni robocze po godzinie 13:00 oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

Towar dostarczany jest Kupującemu na terenie Polski zazwyczaj w terminie od 2 do 3 dni licząc od momentu rozpoczęcia realizacji Zamówienia (maksymalnie w terminie 7 dni roboczych). W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany – jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia. Szczegółowe informacje zawarte są w zakładce „Czas realizacji zamówień”.

Dowodem dokonania zakupu jest paragon lub faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce.

 1. firmę kurierską,
 2. Pocztę Polską,
 3. możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w salonie Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, 02-722 Warszawa (Galeria Ursynów).

Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za granicę wyłącznie poprzez firmę kurierską. Kupujący jest zobowiązany pokryć koszty takiej dostawy, których wysokość jest ustalana indywidualnie ze Sprzedawcą.

Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545§ 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 5

Rękojmia i gwarancja

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

Przed złożeniem reklamacji zalecane jest skontaktowanie się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie – pomoże to w sprawniejszym rozpatrzeniu reklamacji.

Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, numeru Zamówienia, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji – Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 4 Regulaminu.

Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby Sprzedawcy.

Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

Reklamacja może być złożona pisemnie na adres salonu Sprzedawcy „odCzasu doCzasu” przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej 36, 02-722 Warszawa (Galeria Ursynów), najlepiej z dopiskiem „REKLAMACJA – sklep internetowy”.

§ 6

Odstąpienie od umowy

Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się , jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

§ 7

Ochrona danych osobowych i prywatności

Kupujący wypełniając formularz Rejestracji/interaktywny formularz Zamówienia/podając dane w telefonicznie oświadcza, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym.

Wypełniając ww. formularze lub podając dane telefonicznie Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych w celu realizacji i obsługi Zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji Zamówienia.

Kupujący zgodnie z powołaną powyżej ustawą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Kupującego.

Zapisując się do Biuletynu w Sklepie Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie e-maila podanego przez Kupującego do informowania go o ofercie Sprzedawcy, tj. o nowościach i promocjach.

Adresy mailowe Kupujących, którzy zarejestrowali się w Biuletynie wykorzystywane są tylko w celu wysyłania informacji o ofercie Sprzedawcy. Adresy te nie są przekazywane osobom trzecim.

W każdej chwili Kupujący ma prawo zrezygnować z Biuletynu.

Na stronie Sklepu są wykorzystywane pliki cookies. Stosowane są one w celach zapewnienia maksymalnej wygody wszystkich użytkowników (w tym Kupujących) przy korzystaniu ze Sklepu (zapamiętywanie preferencji i ustawień na stronie, zbieranie anonimowych danych dla celów reklamowych i statystycznych). Korzystanie ze Sklepu bez zmiany ustawień w przeglądarce dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym (np. komputerze) każdego użytkownika. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na stosowanie plików cookies powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Tu znajduje się więcej informacji o plikach cookies.

§ 8

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronach Sklepu www.odczasudoczasu.pl (zakładka „Regulamin”)i obowiązuje w niniejszej wersji od 25.12.2014 r. Regulamin obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. jest do pobrania TUTAJ.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Kupującemu treści zawieranej umowy następuje poprzez:

 1. udostępnienie Regulaminu na zasadach określonych w § 8 ust. 3 Regulaminu,
 2. przesłanie Kupującemu wiadomości e-mail,
 3. dołączanie do przesyłek dowodu zakupu.